Indeks Mental-Kognitif Islam Remaja Berisiko: Satu Kajian Pendekatan Psikoreligio Keluarga Islam Di Malaysia

Khairil Anwar, Khaidzir Hj. Ismail, Sri Wahyuni

Abstract


Kertas kerja ini adalah untuk menjelaskan indeks mental-kognitif Islam remaja berisiko dan kertas kerja ini juga bertujuan sebagai dasar pembentukan sahsiah keluarga Islam. Mental-kognitif Islam yang diistilahkan sebagai suatu struktur internal manusia yang melahirkan persepsi, introspeksi, memori, kreativitas, imaginasi, konsepsi, keyakinan, penalaran, kemauan, dan emosi sebagai suatu kesatuan cara berfikir yang berasaskan Islam. Konsep ini diharapkan dapat memprediksi dan berimplikasi terhdap ketahanan keluarga dalam konteks kesejahteraan psikologi keluaraga, yang lebih jauh akan dapat menyelesaikan berbagai kasus yang menimpa masyarakat muslim pada umumnya dan keluarga muslim pada khususnya. Enam pusat rehabilitasi di Malaysia telah dipilih untuk penelitian ini dengan melibatkan sebanyak 490 orang remaja yang terlibat dengan pelanggaran hukum dan 128 pelajar dari satu sekolah menengah atas sebagai kelompok pembanding. Latarbelakang status ekonomi keluarga responden juga diteliti dan pengumpulan data dilakukan menggunakan instrumen psikologi, skala mental-kognitif Islam. Data dianalisis menggunakan formula matematika untuk membentuk indeks mental-kognitif Islam yang terdiri dari beberapa domain. Hasil menunjukkan indeks mental-kognitif Islam remaja berisiko berada pada tahap yang rendah. Hasil penelitian ini direncanakan untuk penciptakan satu modul intervensi dan prevensi mental-kognitif Islam untuk remaja berisiko khususnya dan remaja muslim pada umumnya.

Keywords


mental-kognitif, remaja Islam, psikoreligio, Malaysia

References


Cattell, R.B.(1963). Theory of fluid and crystallized intelligence: A critical experiment.Journal of Educational Psychology54, 1-22.

Fuad Amsyari. (1995). Islam Kaaffah: Tantangan social dan aplikasinya di Indonesia. Jakarta: Gema Insani press.

Halstead,B. (1992).Young people asvictims ofviolence. Tasmania: National clearing house for youth studies.

Hamzah Ya’qub. (1983). Etika Islam pembinaan akhlakul karimah. Bandung: CV. Diponegoro.

Kementerian Belia dan Sukan. (2015). Dasar Belia Malaysia. Malaysia: KBS.

Khaidzir Hj. Ismail & Khairil Anwar. (2011). Psikologi Islam: Suatu Pendekatan Psikometrik Remaja Berisiko (Islamic Psychology: An Approach to Psychometric For At-Risk Adolescence). Jurnal E-Bangi 6(1): 77-89.

Khaidzir Hj. Ismail & Khairil Anwar. (2005). Keperibadian dan Tingkah Laku Kriminal di Kalangan Remaja: Suatu Perspektif Psikologi Perkembangan. ANIMA Indonesian Psychological Journal 20:313-329.

Khaidzir Hj.Ismail dan Khairil Anwar. (2009). Psikologi Islam: Falsafah, Teori dan Aplikasi. Kuala Lumpur: Institut Islam Hadhari & IBook Publication.

Khaidzir Hj. Ismail. (2007). Profile of At-Risk Female Adolescent: A Case Study in Selangor. INMIND, National.

Khairil Anwar dan Khaidzir Hj. Ismail. (2009). Tahap Mental-Kognitif Islam Dan Pengaruhnya Ke Atas Identiti Keagamaan Remaja Beresiko. Prosiding Persidangan Psikologi Malaysia 2009. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Khairil Anwar dan Khaidzir Hj. Ismail. (2009). Profil Mental-Kognitif dan Psiko-Sosial Islam Di Kalangan Remaja Beresiko. Prosiding International Seminar of Islamic though, Bangi Universiti Kebangsaan Malaysia

Saifuddin Azwar. (1996). Psikologi Inteligensi. Yogyakarta: PustakaBelajar

Samsudin A. Rahim et al. 2006. Indeks Belia Malaysia. Putra Jaya: Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia (IPPBM).

Yahya, Harun. (2002). Moralitas Al-Qur’an; Solusi Atas Segala Persoalan Umat Manusia. Jakarta; Rabbani Press.

Yusuf, al-Sayyid, Muhammad & Durrah, Ahmad. (2008). Pustaka Pengetahuan al-Qur’an: IlmuPengetahuan. Volume ke-6. Jakarta: PT. Rehal Republika.

Zainah Ahmad Zamani, Rohany Nasir, Asmawati Desa, Rozainee Khairudin, Fatimah Yusooff, Siti Hajar Mohamad Yusoff. (2013). Kefungsian keluarga, pengherotan kognitif dan resilien dalam kalangan klien Cure and Care Rehabilitation Centre (CCRC) dan Klinik Cure and Care (C&C). Jurnal Psikologi Malaysia, 27:137-149.


Full Text: PDF

DOI: 10.15408/tazkiya.v6i1.10996

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.