‘Aisyah Kritikus Hadis Pertama dalam Islam

Ahmad Fudhaili

Abstract


Gender is not a factor that determines a person’s position in the academic/scientific, socio-cultural or socio-religious world, actions or achievements in academic/scientific, socio-cultural or socio-religious life are what determine a person’s position, male or female. The Prophet’s expression: “Appearance (ṣuar), wealth (al-māl) is not the basis for Allah’s judgment, but it is your heart (qulūb) and deeds (a’māl) that are the basis of Allah’s judgment.” (HR. Muslim), Hadith is not just a wise sentence that adorns Islamic religious literature and becomes a formal legal expression that is believed to be true, but the sentence is a spirit, inspiration and motivation for every Muslim to be able to do the best for himself. based on the belief that the whole journey of his life is worship (I did not create the jinn and humans except to worship Me, (al-Dzāriyāt [51]: 56). In hadith literature and hadith science it has been proven that women position themselves at the peak of achievement. the highest that they can achieve, because gender position is not a consideration for rejection or acceptance of a narration of hadith. The quality of a narrator is the main consideration. If there is a contradiction between the narration of a woman and the narration of a man, then the consideration is professionalism and proportionality in the hadith that was reported narrate. This attitude of professionalism has existed since the time of the Prophet Muhammad. and even get support from the teachings of Islam formally.


Keywords


‘Aisha; Narrator; Critics; Hadith.

Full Text:

PDF

References


Abī ‘Abdillāh Muhammad ibn Ismā’īl al-Bukhārī, Matan al-Bukhārī bi Ḥāsyiaḥ al-Sindī, Beirūt: Dār al-Fikr, tth

Abū al-Husein Muslim ibn al-Ḥajjāj, Ṣaḥīḥ Muslim, Beirūt: Dār al-Fikr, 1993

Abu Manẓūr, Lisān al-’Arāb, Beirūt: Dār Bei-rūt, 1968

‘Abd al-Raḥmān ibn Abi Ḥātim al-Rāzī, Al-Jarḥ wa al-Ta’dīl, Beirūt: Dār al-Fikr, tth.

Ahmad Fudhaili, Perempuan di Lembaran Suci; Kritik atas Hadis-hadis Ṣaḥīḥ, Yog-yakarta: Pilar Media, 2005

Aḥmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997, Cet. Ke-14

Akram Ḍiyā’ al-’Umarī, Buhūts fī Tārīkh al-Sunnah al-Musyarrafah, Tt. 1984, Cet. ke-4

Aḥmad ‘Umar Hāsyim, Qawā’id Uṣūl al-Ḥadīts, Cairo: Dār al-SyaBāb, 1995

Abū ‘Abd al-Raḥmān ibn Syu’aib al-Nasā’i, Sunan al-Nasā’ī, Beirūt: Dār al-Qalam, tth.

Abū Dāud Sulaiman Ibn al-’Asy’asy al-Sijistānī, Sunan Abī Dāud, Beirūt: Dār al-Fikr, 1994

Badr al-Dīn Ibn Muḥammad al-’Ainī, ‘Umdah al-Qārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Beirūt: Idārah al-Ṭaba’ah al-Munīriyah, tth.

Badr al-Dīn al-Zarkasyī, Al-Ijābah li al-Irādah ma Istadrakathu ‘Āisyah ‘alā al-Ṣaḥābah, Beirūt: Al-Maktabah al-Islamī, 1980, Cet. ke-3. Kitab ini ditahkik oleh Sa’id al-Afghani.

Ibn Abbās Syiḥāb al-Dīn Aḥmad ibn Muḥammad al-Qasṭallānī, Irsyād al-Sārī, (Mesir: Dār al-Kubra al-Amiriyah, 1304 H.

Ibn Ḥajar al-’Asqallānī, Fatḥ al-Bārī fi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Mesir: Maktabah al-Qāhirah, 1978, Jilid I, h. 301

Muḥammad Abū Zahwu, Al-Ḥadīst wa al–Muḥadditsūn, Beirūt: Dār al-Kutb al-’Arabī, 1984

Muḥammad ‘Ajjāj al-Khaṭīb, Uṣūl al-Ḥadīts; Ulūmuh wa Muṣṭalahuh, Beirūt: Dār al-Fikr, 1989

Muhammad Mustafā al-A’ẓamī, Studies in Hadith Methodology and Literature, Indi-ana: Islamic Teaching Center Indianapolis, 1977

Muḥammad Musṭafā al-A’ẓamī, Minḥāj al-Naqd ‘ind al-Muḥadditsīn Nasy’atuh wa Tārīkhuh, Riyaḍ: Al-’Arābiyah al-Su’ūdiyah al-Maḥmūdah, 1982, Cet. ke-II

Muḥammad Musṭafā al-A’ẓamī, Hadis Nabi dan Sejarah Kodifikasinya, diterjemahkan oleh KH. Ali Mustafā Ya’qub, (Jakarta: Pustaka Firaus, 1994), Cet. ke-1

Muḥammad ibn ‘Alī Muḥammad Al-Syaukānī, Irsyād al-Fuhūl ilā Taḥqīqal-Ḥaq min’ Ilm Uṣul, Beirūt: Dār al-Fikr, tth

Muḥammad ‘Ajjāj al-Khatīb, Al-Sunnah Qabl al-Tadwīn, Beirūt: Dār al-Fikr, 1981.

Muḥammad Murtaḍa al-Zubaidī, Taj al-’Arūs, Dār Maktabah al-Hayah, tt., tth, Jilid. II, 516

Muhammad Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah, Tangerang: Lentera Hati, 2206, Cet. Ke-V

Muḥammad Ṭahir al-Jawābī, Juhūd al-Muḥadditsīn fi Naqd al-Matn al-Ḥadīts al-Nabawī al-Syarīf, Tunis: Muassasah ‘Abd al-Karīm ibn ‘Abdillah, 1986

Musfir Azamullāh al-Dumainī, Maqāyīs Naqd Mutn al-Sunnah, Riyaḍ: 1984, Cet. ke-1

Mahmūd Thaḥḥān, Taisīr Musṭalah al-Ḥadīts, Beirūt: Dār al-Tsaqafah al-Islamiyah, 1985

Muḥammad ibn Ismā’īl al-Kaḥlānī al-Ṣan’ānī, Subul al-Salām Syarḥ Bulūgh al-Marām min Jāmi’ Adillah al-Ahkām, Bandung: Maktabah Dahlan, tth.

Muḥammad ibn ‘Alī ibn Muḥammad al-Syaukānī, Nail al-Auṭār Syarḥ Muntaq al-Akhbār min Aḥādits Sayyid al-Akhyār, Bei-rūt: Dār al-Fikr, 1994.

Muḥammmad ‘Ajjāj al-Khatīb, Al-Sunnah Qabl al-Tadwīn, Beirūt: Dār al-Fikr, 1981, Cet. ke-5

Nūr al-Dīn ‘Itr, Manhaj al-Naqd fī ‘Ulūm al-Ḥadīts, (Damascus: Dār al-Fikr, 1991), h. 52. Maḥmūd al-Ṭaḥḥān, Uṣūl al-Takhrīj wa Dirāsah al-Asānīd, (Riyāḍ: Maktabah al-Rusy, 1983), h.159

Syams al-Dīn Muḥammad ibn Yūsuf ibn ‘Alī al-Kirmānī, Ṣaḥīḥ Abī ‘ Abdillāh al Bu-khārī bi Syarḥ Al-Kirmānī, Beirūt: Dār al-Ihya’ al-Turats al-’Arābī, 1985, Cet. ke-3

Sulaimān an-Nadawi, ‘Āisyah the True Beau-ty, terjemah Ghozi M, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007

Ṣalah al-Dīn ibn Aḥmad Al-Adlabī, Manḥāj Naqd al-Matn ‘ind ‘Ulamā’ al-Ḥadīts al-Nabawī, Beirūt: Dār al-Afaq al-Jadida, 1983, Cet. ke-1

Yaḥyā ibn Syaraf al-Nawāwī, Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥ al-Nawāwī, (Mesir: al-Maṭba’ah al-Misriyah, tth.
DOI: https://doi.org/10.15408/iu.v5i2.27858 Abstract - 0 PDF - 0

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ILMU USHULUDDIN

Gedung Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,
Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat 15412, Indonesia
Phone: (62-21) 7463977
Fax: (62-21) 7493577
Email: jiu.fu@uinjkt.ac.id