Akseptabilitas Perawi Syiah dalam Sanad Riwayat Sunni: Analisis Riwayat Aban Ibn Taghlib dalam Kutūb al-Sittah

Fahrizal Mahdi

Abstract


This research discusses the acceptability of the shia theology rawi in the Sunni tradition. Shia rawi narrated many ḥadīth in the main books of sunni ḥadīth and ḥadīth critics often give the a jarḥ so that their narrations are judged as da’if. Aban ibn Taglib is one of the Shia rawi who narrated the ḥadīth in al-Kutūb al-Sittah except in Ṣaḥīḥ al-Bukhārī. He has 5 ḥadīth in all those ḥadīth books and all of the are considered authentic ḥadīths except for only one ḥadīth in Sunan Abu Dawud. Therefore, the research concludes that Shia rawi can accept their riwayah as long as they meet the requirement for the validity of the ḥadīth and are not among the extreme shia who disbelieve and insult the companions of the prophet Muḥammad.

Keywords


Shia Rawi, acceptability, fairness, Aban ibn Taglib, Sunni

Full Text:

PDF

References


Ahmad, Jumal. “Hadis dan Ilmu Hadis dalam Perspektif Ahlussunnah dan Syiah”, Jurnal of Qur’an and Hadis Studies, Vol.6, No. 1, 2018.

Al-Amīn, Al-Sayid Muhsin, A’yān al-Syī’ah, vol. 2, Bairut: Dār al-Ta’āruf li al-Matbū’āt, 1983.

Al-Asfahānī, Abū Naīm Ahmad ibn ‘Abdullāh, Hilyat al-Awliyā’ fī Ṭabaqāt al-Asfiyā’, vol. 3, Bairut: Dār al-Fikr,1996.

Ibn Athīr, Abū al-Sa’ādāt al-Mubārak ibn Muḥammad, Jāmi’ al-Uṣūl fī Ahādīth al-Rasūl, vol. 1, Suria: Maktabah Dār al-Bayān, 1969.

Al-‘Asqalānī, Ahmad ibn ‘Alī ibn Hajar, Tahdhīb al-Tahdhīb, Vol. 1, Kairo: Dār al-Kutūb al-Islāmī, t.t.

Ibn Al-Asy’ath, Abu Dāwud Sulaimān, Sunan Abū Dāwūd, Vol. 1, Bairut: Dār al-Risālah al-‘Alamiah, 2009.

Al-A’zamī, Muḥammad Diyā’ al-Raḥmān, Dirāsāt fī al-Jarḥ Wa al-Ta’dīl Saudi Arabia: Dār al-Salām, 1324H.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/adil (dikutib, 1 Januari 2019).

Al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā’il ibn Ibrāhim, Ṣahīh al-Bukhārī, Kairo: al-Dār al-‘Ālamiah, 2015.

-------. al-Tārīkh al-Kabīr, Vol. 1, Dar al-Ma’arif al-Usmaniyah, t.t.

Al-Bustī, Abū Hātim Muḥammad ibn Ahmad ibn Hibbān, Masyāhir ‘Ulamā’ al-Amṣār, Bairut: Dār al-Kutūb al-‘Ilmiyah, 1995.

-------. Kitāb al-THiqat, Vol. 6, India: Da’irah al-Ma’arif li al-Hukumah al-‘Aliyah al-Hindiyah, 1973.

Al-Hākim al-Naisabūrī, Abū ‘Abdullāh Muḥammad ibn ‘Abdullāh, Ma’rīfat Ulūm al-Hadīth, Bairut: Dār ibn Hazam, 2003.

Ibn Ḥanbal, Ahmad, al-‘Ilal wa Ma’rīfat al-Rijāl, Vol. 3, Saudi Arabia: Dār al-Khānī, 2001.

Isnaeni, Ahmad. “Sikap Kritikus Hadis Terhadap Periwayat Ahl Bidah” Al-Fikr, Vol. 14, No. 3, 2010.

Al-Jawzajānī, Abū Ishāq Ibrahim ibn Yakqub, Ahwāl al-Rijāl, Bairut: Muassasat al-Risālah, t.t.

Al-Jazrī, Syamsuddin Abī al-Khair Muḥammad ibn Muḥammad ibn Muḥammad ibn ‘Alī ibn, Gāyat al-Nihāyah fī Tabaqāt al-Qurrā’, vol. 1, Bairut: Dār al-Kutūb al-‘Alamiah, 2006.

Al-Judai’, ‘Abdullāh Yusuf, Tahrīr ‘Ulūm al-Hadīth, Inggris: Mu’assasat al-Rayyān, 2003.

Kahalah, ‘Umar Rida, Mu’jam al-Mu’allifīn Tarājim Muṣannif al-Kutūb al-‘Arābiyah, vol. 1, Bairut: Muassasat al-Risālah, 1993.

Al-Khairabādī, Muḥammad Abu al-Laith, ‘Ulūm al-Hadīth Aṣīluhā wa Mu’āṣiruhā, Bairut: Ma’assasah al-Risālah, 2011.

Al-Khū’ī, Abū al-Qāsim al-Mūsawī, Mu’jam al-Rijāl al-hadīth, vol. 1, Najaf: Mu’assasah al-Imām al-Khū’ al-Islāmiyah, t.t.

Al-Kulainī, Muḥammad ibn Yakub, al-kāfī, Bairut: Manshurāt al-Fajr, 2007.

Mahdi, Fahrizal. Pengaruh Sanad Ali Terhadap Autentisitas Hadis: Studi Hadis Thulāsiyāt Sunan Ibn Mājah, Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis, Vol. 6, No. 1, Juni 2016.

Al-Maqdamī, Abū ‘Abdullāh Muḥammad ibn Ahmad ibn Muḥammad ibn Abī Bakr, Kitāb al-Tārīkh wa Asmā’ al-Muhaddithīn wa Kunāhum, Pakistan: Dār al-Kitāb wa al-Sunnah, 1994.

Al-Mizī, Jamaluddin Abū al-Ḥajjāj Yūsuf, Tahdhīb al-Kamāl fī Asmā’ al-Rijāl, vol. 2, Bairut: Mu’assasat al-Risālah, 1982.

Ibn al-Mundhīr, Abdurrahman ibn Abi Hātim Muḥammad ibn Idris ibn al-Mundhīr al-Rāzī, al-Jarḥ wa al-Ta’dīl, Vol. 2, Bairut: Dār al-Kutūb al-‘Ilmiah, 1953.

Muslim ibn al-Ḥajjāj, Abū al-Ḥusain al-Naisabūrī, Ṣahīh Muslim, Saudi Arabia: Dār al-Ṭaibah, 2006.

Ibn al-Nadīm, al-Fihrist, Bairut: Dā al-Ma’rifah, t.t.

Najaf, Muḥammad Taha, Itqān al-Maqāl fī Ahwāl al-Rijāl, t.t.

Al-Najāsyī, Abū al-‘Abbās Ahmad ibn ‘Alī ibn Ahmad ibn al-‘Abbās al-Kūfī, Rijāl al-Najāsyī. Qum: Mu’assasah al-Nasyr al-Islāmi, 1418H.

Najeeb, Moath M. “Towards Innovative System for Ḥadīth Isnad Processing”, International Journal of Computer Trends and Technology (IJCTI), Vol 18, No. 6, 2014.

Al-Namirī, Abū ‘‘Umar Yūsuf ibn ‘Abdullāh ibn Muḥammad ibn Abd al-Bar al-Andalūsī, al-Tamhīd limā fi al-Muwaṭṭa’ min al-Ma’ānī wa al-Asānīd, vol. 1, Kairo: al-Fārūq al-Hadīthiyah li al-Ṭabā’ah, 2008.

Al-Nasā’ī, Abū Abdurrahman Ahmad ibn Syu’aib ibn ‘Ali, al-Sunan al-Nasā’ī al-Sugrā, Saudi Arabi: Wizārah al-Syu’ūn al-Islāmiyah wa al-Da’wah wa al-Irsyād, 1999.

Al-Nawāwī, Abū Zakariyā Yaḥyā ibn Syaraf, al-Minhāj fī Syarh ahih Muslim ibn al-Ḥajjāj, Saudi Arabia: Bait al-Afkār, t.t.

Al-Nūrī, Al-Sayid Abū al-Ma’āṭī, dkk, Mausu’ah Aqwāl al-Imām Ahmad fī Rijāl al-Hadīth wa ‘Ilālih, Vol. 1, Bairut: ‘Ālam al-Kutūb, 1997.

Al-Qazwainī, Abu ‘Abdullāh Muḥammad ibn Yazīd ibn Mājah, Sunan Ibn Mājah, Kairo: Dār Ihyā’ al-Kutūb al-Arabiyah, t.t.

Al-Qumī, Abū Ja’far al-Sādūq Muḥammad ‘Alī ibn al-Ḥusain ibn Bābawaih, Man Lā Yahduruh al-Faqīh, Iran: Muassasat Intisāriyah li al-Tabā’ah wa al-Nasyar, 2005.

Al-Raisyahri, Muḥammad, Mizān al-Hikmah, vol. 8, Qum: Dār al-Hadiṣ, 1422H.

Ibn Rājab al-Ḥanbalī, Syarah ‘Ilal al-Tirmidhī, vol. 1, Saudi Arabia: Maktabah al-Rusyd, 2001.

Al-Rāzī, Abū Muḥammad Abdurrahman Ibn Abī Hātim Muḥammad ibn Idris ibn al-Mundhir al-Rāzī, Kitāb al-Jarḥ wa al-Ta’dīl, vol. 2, Bairut: Dār al-Kutūb al-‘Ilmiah, t.t.

Al-Suyūtī, Jalaluddin Abdurrahman ibn Abi Bakr, Bugyah al-Wu’āt fī Tabaqāt al-Lughawiyīn wa al-Nuhhāt, vol. 1, Kairo: Matba’ah Isa al-Baba al-Halibi, 1964.

Al-Syabastari, Abdul Ḥusain, al-Fā’iq fī Ruwāt wa Aṣhāb al-Imām al-Ṣādiq, Vol. 1, Qum: Mu’assasah al-Nasyr al-Islāmi, 1418H.

Al-Syahrazūrī, Imam Abū ‘Amr Uthmān ibn Abdurrahman, Muqaddimah Ibn al-Ṣalāh fī ‘Ulūm al-Hadīth, Bairut: Dār al-Fikr, 2006.

Al-Syāfi’ī, Al-Imam Muḥammad ibn Idris, al-Risālah, Bairut: Dār al-Kutūb al-‘Ilmiah, 2005.

Al-Ṭabrasī, Al-Mirzā Ḥusain al-Nūrī, Mustadrak al-Wasā’il wa Mustanbat al-Masā’il, Vol. 17, Bairut: Muassasah Alī al-Bait li Ihyā’ al-Turath, 1991.

Al-Tabasī, Muḥammad Ja’far, Rijāl al-Syī’ah fī al-Sihāh al-Sittah, Iran: Markaz Fiqhī A’immah al-Athār, t.t.

Ibn Taimiyah, Abū al-‘Abbās Taqi al-Dīn Ahmad ibn Abdul Halim, Minhāj al-Sunnah al-Nabawiyah, Vol. 1, Saudi Arabia: Jāmi’ah al-Imām Muḥammad ibn Su’ūd al-Islāmiyah, 1986.

Al-Tirmidhī, Abū ‘Isā Muḥammad ibn ‘Isā, Sunan al-Tirmidhī, Vol. 3, Bairut: Dār al-Garb al-Islāmī, 1996.

Al-Tūsī, Abū Ja’far Muḥammad ibn al-Ḥasan, Rijāl al-Tūsī, Iran: Mu’assasat al-Nasyr al-Islāmī, 1430H.

Al-‘Usfūrī, Abū ‘Amr Khalīfah ibn Khayyāt, Tārīkh Khalīfah ibn Khayyāt, Saudi Arabia: Dār Ṭaibah, 1985.

Al-Dhahabī, Abū ‘Abdullāh Syamsuddīn Muḥammad ibn Ahmad ibn Uthmān, Siyar A’lām al-Nubalā’, vol. 6, Bairut: Mu’assasat al-Risālah, 1982.

-------. al-Mu’īn fī Tabaqāt al-Muhaddithīn, Bairut: Dār al-Kutūb al-‘Ilmiah, 1998.

-------. Mīzān al-I’tidāl fī Naqd al-Rijāl, vol. 1, Baiut: Dār al-Ma’ifah, t.t.

-------. Man Takallama fihi wa huwa Muwaththaq aw Sālih al-Hadīth, Saudi Arabia: Fahris Maktabah al-Mālik Fahad, 2005.

-------. Tarīkh al-Islām wa Wafayāt al-Masyāhir wa al-A’lām, Vol. 3, Bairut: Dār al-Garb al-Islāmī, , 2003.

Ibn Zakariyā, Abū al-Ḥusain Ahmad ibn Fāris, Mu’jam Maqāyīs al-Lugah, Vol. 4, Bairut: Dār al-Fikr, 1979.

Al-Zarkalī, Khairuddīn, al-A’lām Qāmūs Tarājīm, vol. 1, Bairut: Dār al-Alām li al-Malāyīn, 2002.

Al-Zuhrī, Muḥammad ibn Sa’d ibn Manī’, Kitāb Ṭabaqāt al-Kabīr, vol. 8, Kairo: al-Syirkah al-Dawliyah, 2001.
DOI: https://doi.org/10.15408/ref.v22i2.33212 Abstract - 0 PDF - 0

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


FACULTY OF USHULUDDIN SYARIF HIDAYATULLAH STATE ISLAMIC UNIVERSITY

Office: Faculty of Ushuluddin Building - 2nd Floor R. Jurnal - Jl. Ir. Juanda No. 95 Ciputat Jakarta

Phone/fax: +62-21-7493677/+62-21-7493579 - email: jurnalrefleksi@apps.uinjkt.ac.id


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

View Refleksi's Stats