Nisbat Gelar Daulah di Masa Pemerintahan Bani Buwaih (334-447 H/ 945-1055 M)

Nurhasan Nurhasan

Abstract


Dinasti Abbasiyah adalah pengganti dinasti Bani Umayyah. Dalam perjalanan sejarahnya selama 500 tahun lebih (132- 656 H 750-1258 M), dinasti ini mengalami pasang surut dalam pemerintahannya. Keadaan pasang surut ini sebagaimana dikatakan Harun Nasution dikarenakan khalifah Abbasiyah tidak secara terus-menerus dan berkesinambungan memegang tampuk pemerintahan. Meskipun Bani Abbas tetap berstatus sebagai kepala negara (khalifah), namun jabatan kepala pemerintahan (Wazir/ sulan) kerap kali berpindah tangan dari satu dinasti (keluarga) kepada dinasti lain yang tidak memiliki hubungan darah dengan Abbasiyah. Salah satu dinasti yang pernah memerintah di dalam kekuasaan Abbasiyah adalah Bani Buwaih dariPersia (Iran) antara 334-447 H/ 945-1055 M.

Keywords


Dinasti Abbasiyah; Bani Umayah; Bani Nuwaih

References


'Asy (al-), Yusuf, Tarikh 'Asr al-Khilafah al-'Abbilsiyyah, (Lebanon - Damaskus: Dar al-Fikr, 1982), Cet. Ke-1.

Hodgson, Marshall G. S., Iman dan Sejarah dalam Peradaban Dunia, Masa Klasik Islam, Terjemahan oleh Dr. Mulyadhi

Kartanegara dari The Venture of Islam, Conscience and History in a World Civilization, (Jakarta: Paramadina, 1999), Cet. Ke-1.

Iqbal, Abbas, Tarikh Iran Ba'da al-Islam min Bidayah al-Dawlah al-Tahiriyyah Hatta Nihayah al-Dawlah al-Qajariyyah

(205H/820 M-1343 H/1925 M), Terjemahan Edisi Bahasa Arab Dr. M. 'Ala'uddin Manshur, (Kairo: Dar al-Tsaqafa Ii al-Nasyr wa

al-Tawzi', 1990)

Kennedy, Huge, A History of The Near East,The Prophet and The Age of Caliphates, The Islamic Near East From The Sixth to The

Eleventh Centuri, (London dan New York: Longman, 1994),Cet. Ke-4

Kurwi (al), Ibrahim Salman, Al-Buwaihiyyan wa al-Khilafah al-'Abbasiyyah, (Kuwait: Maktaba Dar al-Uruba li al-Nasyr wa al-Tawzi', 1982), Cet. Ke-1.

Lapidus, Ira M., Sejarah Sosial Ummat Islam, Terjemahan oleh GhufronA. Mas' adi dari A History of Islamic Societies,Jakarta:

PT Raja Grafindo Perkasa, 1999,Bagian Kesatu dan Kedua, Cet.Ke-1

Mudzhar, M. Atho., Pendekatan Studi Islam Dalam Teori Dan Praktek, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, Cet. Ke-1.

Nasution,Harun, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya, (jakarta: UI Press, 1985), Cet. Ke-5, Jilid I dan II.

Surur, Muhammad Iamaluddin, Tarikh al-Hadrah al-Islamiyyah fi al-Sharq min 'Ahd Nufus al-Almalikk ila Muntasaf al-Qarn

al-Khamis al-Hijri, (Kairo: Dar al-Fikr al-' Arabiy, tt.).

Zahrani (al), Muhammad Musfir, Nizam al-Wizarah fi al-Dawlah al-' Abbasiyyah 334 - 590 H (al-'Ahdan al-Buwaihi wa al-Saljuqi),

(Beyrut: Mu'assasaal-Risala, 1986), Cet. Ke-3.
DOI: 10.15408/bat.v7i12.6906

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2001 Nurhasan Nurhasan

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.