Reposisi Tafsir bi al-Ma'thar

Abdul Ghofar

Abstract


Tafsir al-Qur'an merupakan wacana keislaman yang sangat subur dan menarik banyak perhatian. Sejak masa Nabi, perhatian umat Islam sangat besar dalam upaya menghafal dan memahami kandungannya, sehingga wacana ini terus berkembang dan terus dikembangkan oleh generasi berikutnya. Perkembangan tafsir itu kemudian melahirkan metodologi, orientasi dan corak penafsiran. Dari segi sumber penafsiran, tafsir dapat dibagi menjadi dua, yaitu al-tafsir bi al-ma'thur dan al-tafsir bi al-ra'yi. Sedangkan dari segi pendekatan dan metodenya, tafsir dapat diklasifikasikan menjadi empat, yaitu al-tafsir al-tah- liliy, al-tafsir al-ijmaliy, al-tafsir al-muqaran, dan al-tafsir al-maudu'iy. dari segi orientasi dan corak tafsir, seperti al-tafsir al-bayaniy, al-tafsir al-kalamiy,al-tafsir al- fiqhiy, al-tafsir al-sufiy, al-tafsir al-'ilmiy, al- tafsir al falsafiy, dan lain sebagainya. 

Keywords


Tafsir

References


Abd al-Sattar Fathullah Sa'id, al-Madkhal ila al-Tafsir al-Maui, (kairo: oar al-Tiba'at wa al-Nashr, 1986),Cet. I,

Muhamad al-Ghaza-li,Kalfa .Nata'amalma'a al-Qur'an,(Firginia: al-Ma 'had al-"Alamiy Iial-Fikr al-Islamiy,1992), Cet. II,

Muhamad Abd al-Azhim al-2.arqani (selanjutnya disebut al-Zarqani), Mandfnlal 'Irfan ft 'Ulam al-Qur'an, (Beirut: kairo al kutub al-Tlmiyyat, 1996), Juz II, h. 14.

Muhamad ibn Muhamad Abu Syuh- bah, al-Isra'iliyyatwa al-Mau ittijahat al-Tafsir, (Kairo: Majma' al-Buhuth, 1973),h. 65.

Muhamad al-Baqir al-Shadr, al-Madrasat al-Qur'aniyyat,(Beirut:Dar al-Ta'aruf,1981), Cet. II, h.

Jalaluddin al-Suyuti, al-ltqanJi 1Ilam al-Qur'an, (Beirut: daar' al-Fikr, 1979), Jilid II,

Manna' al-Qaththan, Tarikhal-Tashri' al-Islllmiy, (Beirut: Mu' assasat al-Risalat, 1987), Cet. VIII,




DOI: 10.15408/bat.v7i11.6900

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 1970 Abdul Ghofar

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.