Hubungan Keagamaan Di Antara Umat Islam Dan Umat Nasrani Sepanjang Sejarah

Muchtar Aziz

Abstract


Dalam keyakinan kaum Muslimin, semua agama yang berasal dari Allah dinamkan agama Islam. Termasuk yang
diturunkan kepada Nabi MUsa a.s. dan Isa a.s. (Yahudi dan Nasrani). Sementara itu, Al-Qur'an dengan jelas menuding umat Yahudi dan Nasrani telah memalsukan kitab suci Taurat dan Injil yang ada di tangan mereka. Dan menaruh rasa dendam ada ketidak senangan yang amat mendalam terhadap kaum MUslimin . Al-Qur'an juga menyebutkan diantara kedua pemeluk agama tersebut, umat Nasranilah yang terdekat hubungannya dengan umaat Islam. Dan yang paling keras terhadap ISlam adalah
Yahudi. Gamabran Al-Qur'an tersebut bukanlah untuk menyuburkan benih kebencian, akan tetapi lebih bersifat memberi ingat, agar kaum MUslimin berhati-hati dalam menjaga hubungan baik dengan mereka. Misalnya melarang umat ISlam mengangkat mereka menjadi pemimpin dan menggambarkan sifat mereka yang suka merendahkan Islam, dan bereprilaku buruk serta menyatakan bahwa kitab suci Taurat dan Injil, yang semula berasal dari Allah telah diganti dan dirobah oleh tangan manusia.


Keywords


Nabi MUsa a.s, Nabi Isa a.s, Yahudi, Nasrani, Al-Qur'an, Taurat da Injil.

References


al-Qur'an

Tafsir Abi al-Saud IRiyadl Maktabah al-Ritadl al-Haditsah, tt.)

Ahmad Musthafa l-Maraghy, Tafsir al-Maraghy (Bayrut; Dar al-Uhya al-Turath al 'Arabi).

W, Montgomery Watt, Muhammad Prophet and Statesman (London: Oxford University Press, 1969).

Thomas W. Arnold, The Preaching of Islam (Jakarta., Wijaya, 1981).

H. Zainal Abidin Ahmad, Ilmu Politik Islam IV, ejarah Islam dan Umatnya (Jakarta, BUlan bIntang 1978).

Yoesoef Sou'yb, Sejarah Daulat Abbasiyah (Jakarta; Bulan bIntang, 1978).

George e. Krik, A short History of the Middle East (Washington; Public Affaire Press, 1949).

Jalal al- 'Alam, Dendan Barat dan Yahudi Terhadap Islam (Solo: Mantig, 1990).

Philip K. Hitti, History of The Arabs (London; TheMacMillan Press Ltd., 1974).

MUhammad Ali Quthub, Fakta Pembantaian Muslimin di Andalusia (Solo: Pustaka Mantiq, 1990).

Syed Ameer Ali, Api Islam (Jakarta: Pembangunan, 1996).
DOI: 10.15408/bat.v2i4.6871

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 1970 Muchtar Aziz

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.