Konsepsi Politik Khalifah pada Era Khulafa Al-Rasyidin (Tinjauan Semantik terhadap Term "Khilafah")

Syarif Hade Masyah

Abstract


Apabila ditelususri dalam lembaran buku-buku sejarah, sesungguhnya perjalanan politik umat Islam masa awal tidak selamanya seindah yang dibayangkan sebagian orang. Catatan sejarah membuktikan banyak "noda-noda hitam" yang terbubuhkan meenghiasi lembar-lembar itu. Bahkan panggung perpolitikan ummat Islam telah mengalami goncangan yang lumayan dahsyat, beberapa saat setelah nabi MUhammad saw wafat.

Keywords


politik umat Islam; noda-noda hitam; perpolitikan umat Islam

References


Al-Ashfihani, Al-Raghib, Mu'jam Mufradat al-Qur'an, (Beirut; Dar el- Fikr, tth).

Al-Asy'ari, Abu al-hasan Ali bin Ismail, Al -Ibanah'an Ushul al-Diyanah, (Cairo: dar al-Anshar, 1977).

Al-Baqi, MUhammad Fu'ad Abd, Al-Mu'jam al MUfahras li Alfazh al-Qur'an, (Beirut: Dar el-Fikr, 1981).

Al-Jabiri, Muhammad Abid, Al-Aql al-Siyasi Al-Arabi, (Beirut: Markaz Dirasat al-Wihdah al-Arabiyah, 1990).

Al-Muadudi, Abu al-A'la, Khilafah dan Kerajaan diterjemahkan dari Al-Khilafah wa al-Mulk, (Bandung: Mizan, 1998).

Al-Zabidi, Muhammad Murthada al-Husein, Taj AlArus (Beirut: dar Ihya' al-Turats al Islami, 1406 H).

Amin, Ahmad, Fajr al-Islami (tt:tp, 1975).

Esposito, John L., Islam dan Politik, diterjmahkan dari Islam and Politics, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990).

Ibnu Hajjaj, Abu al-Husain Muslim, Sahahi Muslim, (Beirut; Dar el-Fikr, tth).

Ibnu Khaldun, Abd al-Rahman, Al-Muqaddimah, (Beirut; Dar el-Fikr, tth).

Ibn Manzhur, Jamal al-Din Muhammad bin Bakar, Lisan al-Arab, (Beirut: Dar el-Fikr, 1990).

Khalaf, Abd al-Wahab, Al Siyasah al-Syar'iyyah aw Nizham al-Daulah al-Islamiyyah fi al-Syu'un al-Dustruriyyah wa

al-Kharijjayh wa al- Maliyyah, (Cairo: dar al-anshar, 1977).

Khan, Qamaruddin, Pemikiran Politik Ibnu Taymiyyah, diterjemahkan dari The Political Thought of Ibn Taymiyyah,(Bandung:

Pustaka, 1995).

Lewis, Bernard, Bahasa Politik Islam diterjemahkan dari The Political Language of Islam, (Jakarta: Gramedia, 1994).

Madjid, Nurcholish, Jurnal Islamika "Politik bahasa dalam Bahasa dalam Bahasa Politik Islam", (JUli-September , 1994).

Sjadzali, Munawwir Islam dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, (Jakarta: UI Press, 1993).

Wenschink, a.J, Al-Mu'jam al-Mufahras fi Alfazh al-Hadits al-Syarif, (Leiden: Maktabah Briel, 1943).


Full Text: PDF

DOI: 10.15408/bat.v7i1.4090

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2002 Syarif Hade Masyah

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.