Metodologi dan Pendekatan Kajian Sejarah Islam

Badri Yatim

Abstract


Dalam dua dasawarsa terakhir, kajian sejarah di Indonesia mengalami perkembangan cukup pesat. sejarawan Sekarang belajar dan memanfaatkan ilmu-ilmu sosial, sebagai ilmu bantu dalam kajian sejarah. Perkembangan baru itu tidak terlepas dari perkembangan ilmu sejarah yang berlangsung di Barat Sebagaimana di Indonesia, perkembangan yang sama juga berlaku di Dunia Islam lainnya, kalau bukan justru mendahului Indonesia, karena "Barat" sejak lama menjadi "kiblat" ilmu sejarah, termasuk sejarah Islam (al-Tarikh al- Islam). Tentu saja perkembangan ilmu sejarah itu mendorong para sejarawan yang bergerak dalam bidang dunia pendidikan untuk menyesuaikan kurikulum di berbagai perguruan dengan perkembangan baru itu.

Keywords


sejarah; sejarawan; ilmu sosial

References


Abdullah, Taufik dan Abdurrahman Surjomihardjo (Ed.), Ilmu Sejarah dan Historiografi Arah dan Persepktif,

(Jakarta: PT Gramedia, 1985).

Abdullah, Taufik dan M. Rusli Karim (ed.), Metodologi Penelitian Agama: Sebuah Pengantar,(Yogyakarta:Tiara Wacana Yogya, 1989.

Azra, Azyumardi, "Sejarah dan Kebudayaan Islam, Pemikiran Dasar tentang Pembaharuan Pengajaran Sejarah pada Fakultas Adab,

IAIN", makalah disampaikan pada Semiloka Kurikulum Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam (SKI) Fakultas Adab IAIN

Syarif Hidayatullah Jakarta, di Jakarta, pada tanggal 15 April 1993.

Bachtiar, Harsja W., Masyarakat dan Kebudayaan (Kumpulan Karangan) untuk Prof. Dr. Selo Sumardjan, (lakarta:

Penerbit Djambatan, tt).

Barnes, H.E., Tarikh al-Kitabah al-Tarikhiyyah, Jilid 2, (Kairo: al-Hai'ah al-Misriyyah al-'Ammah Ii al-Kitab, 1987),

Humphreys, R. Stephen, Islamic History: A Frameworkfor Inqury, (Minneapolis:Bibliotheca Islamica, 1988)

lbn Khaldun, Muqaddimah, (Beirut: Dar alFikr, tt.)

Kartodirdjo, Sartono, Pendekatan llmu Sosial dalam Metodologi Sejarah, (Jakarta: Gramedia, 1993).

Kasyif, Sayyidah Isma'il, Masidir al-Tarikh al-lslami wa Manahija l-Bahsi fih, (Kairo: Maktabah al-Khanji, 1976).

al-Khudhairi, Zainab, Filsafat Sejarah lbn Khaldun, (Bandung: Pustaka, 1987,

terjemahan Ahmad Rofi'i 'Utsman. Kuntowijoyo, MetodologiSejarah,(Yogyakarta:Tiara Wacana Yogya, 1994)

Lapidus, Ira M., A History of Islamic Societies, diterjemahkan oleh Ghufron A. Mas'adi Sejarah Sosial Ummat Islam,

(lakarta: Rajawali Press, 1999.

Majid, Abd al-Mun'im, Muqaddimah Ii Dirasat al-Tarikhal-lslami:Ta'rif bi Masidir al-Tarikh al-Islsmi wa Minhajuh al-Hadithah,

(Kairo: Anglo al-Misriyah,1971).

Marwick, Arthur, The Nature of History, (London: Macmillan Ltdd, 1989)

Meuleman, Johan Hendrik, "Sejarah Islam: Antara Mitologi, Ideologi, dan Ilmu Pengetahuan", Pidato Pengukuhan sebagai Guru

Besar Luar Biasa dalam Sejarah Islam pada IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 28 Agustus 1999

al-Silmi, Muhammad ibn Shamil al-' Alyani, Manhaj Kitabahal-tarikh al-Islami Ma'a DirasatIi Tauwwur al-Tadwin wa Manahij

al-Mu'arikhn, (Riyadh: Dar Thibah, .1986).

'Utsman, Muhammad Fathi, al-Madkhal ila al-tarikh al-Islami, (Beirut: Dar al-Nafais, 1988).
DOI: 10.15408/bat.v7i12.6903

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2001 Badri Yatim

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.