Publisher

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

 

Universitas Islam Negeri Jakarta

Sponsors

Himpunan Ilmuwan dan Sarjana Syariah Indonesia