Reorientasi Dan Strategi Pembelajaran Keterampilan Mengarang

Muhbib Abdul Wahab

Abstract


Insya' (mengarang, menulis karangan) mrupakan salah satu keterampilan berbahasa aktif yang perlu mndapat perhatian tersendiri, baik oleh tenaga pengajaran maupun oleh mahasiswa yang mempelajarinya. Keterampilan menulis ini dapat diorientasikan pada ekspresi fungsional (al-ta'bir al-wazhify) dan ekspresi kreatif (al- ta'bir al-ibada'iy). Yang pertama dimaksudkan sebagai ekspresi dan komunikasi dengan sesama dalam rangka mengorganisasikan dan memenuhi  kebutuhan hidup (seprti menulis surat, mengisi formulir, menulis laporan, makalah, dan sebagainya); sedangkan yang kedua dimaksudkan sebagai ekspresi perasaan, kegalauan jiwa, suasana batin, dan sebagainya yang dibahasakan dengan ungkapan-
ungapan sastra yang indah.

Keywords


Insya', al-Ta'bir al-wazhify, al-ta'bir al-ibada'iy, dan sastra.

References


Hasan Syabatah, Ta'lim al-Lughah al -' Araniyyah; Bain al-Nazhraiyyat wa al-Tahqiq, (Kairo: al-Dar al-Mishriyyah al-Lubaniyyah,

. Cet. III.

Muhammad, Abd al-Qadir Ahmad, Thuruq Ta'lim al-Lughah al-'Arabiyah, (Kairo: Maktabah al-Nahdahah al-Mishriyyah, 1979). Cet. I.

Faisal Husain Thuahimir al-'Aly, al-Insya al-'Arabiy al-Muyassar, (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1992). Cet. I

Rusydi Ahmad Thu'aimah, Ta'lim al-Lughab al-' arabiyah li ghair al-Nathiqin biha: Manahijuhu wa Asalibuhu, (Rabath;

Isisco, 1989).

Furqanah Aziz dan A. Chaedar Alwasilah, Pengajaran Bahasa Komunikatif;Teori dan Praktek, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996).

Kamal Inrahim Badari, "Ta'lim al-Lughah al-Ajnabiyyah", dalam al-Muwajiih, Jakarta: Ma'had al-'Ulum al-Islamiyyah wa

al-'Arabiyyah, 1990. edisi III.

shalah Abd al-majid al-Arabiy, Ta'allum al-Lughah al-Hayyab wa Ta'limuha baina al-Nazhariyah wa al-Tathbiq (Beirut: Maktabah

Lubnan, 1981).

Jaudat al-Rikabi, Thuruq Tadris al-Lughah al-'Arabiyyah, (Beirut: Dar al Fikr, 1981).

Djago Tarigan dan HG. tarigan, dan H.G tarigan, Teknik Pengajaran Keterampilan Berbahasa, (Bandung: Angkasa, 1990).
DOI: https://doi.org/10.15408/bat.v6i10.6881 Abstract - 0

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2000 Muhbib Abdul Wahab

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

 

 

Buletin Al-Turas
Fakultas Adab and Humaniora, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta
P-ISSN: 0853-1692 E-ISSN: 2579-5848

Jl. Tarumanegara, Pisangan, Ciputat Timur, Tangerang Selatan Banten, Indonesia 15419
Phone: +6221 7443 329 Fax: +6221 7493 364
Email: alturats@uinjkt.ac.id