Al-Khalifa, Ali Khaled, Central Bank of Bahrain, Bahrain