THE MYSTERY OF THE DROWNING OF KAN‘ĀN, THE SON OF NŪḤ: CRITICISM OF SHAHRUR’S THOUGHT

Muhammad Muhammad

Abstract


Muḥammad Shahrur is a Muslim thinker who has many controversial works. This article describes Shahrur’s thoughts about Kan‘ān during the flash flood tragedy at the time of Prophet Nūḥ. He made a study using intertextual theory. He thought that Kanān’s drowning during the flood was because he was not the biological child of the Prophet Nūḥ, but the son of his wife’s adultery with another man without Prophet Nūḥ’s awareness. This article found Shahrur’s misinterpretation of the personality of Kan‘ān because in interpreting the verses of the Quran about the story of the family of Prophet Nūḥ, he prioritizes the intertextual’s approach with modern sciences, such as semiotics and hermeneutics, and ignores credible interpretation methods such as those are used by the scholars of interpretation, both classic and modern. Besides that, this article is a literature study that compares Shahrur’s interpretation with classical and modern scholars of interpretation.


Keywords


Kanʻān; Nūḥ; Shaḥrūr; the Quran; Interpretation

Full Text:

PDF

References


Altajdeed Cultural & Social Society. Ṭufān Nūḥ bayn al-Ḥaqīqah wa al-Awhām. Bahrain: Iwan Publishing House, 2009.

Altakhaineh, Abdel Rahman Mitib. “An Intertextuality Perspective on Noah’s Story in the Quran”, The Journal of Social Sciences Research, vol. 5, no. 1. 2019.

Amri Hamzah, Metode Penelitian Kepustakaan: Library Research (Malang: Literasi Nusantara, 2020), 9.

Baghawī (al), al-Ḥusain bin Mas‘ūd. Ma‘ālim al-Tanzīl fī Tafsīr al-Qur’ān. Bairūt: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī, 1997.

Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahnya. Bandung: CV Diponegoro, 2008.

Dimashqī (al), ‘Umar bin ‘Alī bin ‘Adil al-Ḥanbalī. al-Lubāb fī ‘Ulūm al-Qur’ān. Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1998.

Gharbāwī (al), Muḥammad Maḥmūd. Nūh ‘alayh al-Salām bayn Ahl al-Kitāb wa Ahl al-Islām. Maktabah al-Muslim, 2009

Hannani. “Eksekusi Mati di Indonesia: Perspektif Teori Hudud Muḥammad Syahrur”. Jurnal Syari’ah dan Hukum Diktum, Vol. 15, No. 1. 2017.

Hasnan, Muḥammad Nahar. “Antagonist Figures in the Quranic Stories”. Jurnal Afkaruna. Vol. 15, No. 2. 2019.

Ḥawwā, Sa‘īd. al-Asās fī al-Tafsīr. Kairo: Dār al-Salām, 1424.

Ḥijāī (al), Muḥammad Maḥmūd. al-Tafsīr al-Wāḍiḥ. Bairūt: Dār al-Jayl al-Jadīd, 1413.

Hurarī (al), Muḥammad al-Amīn bin ‘Abdullah. Tafsīr Ḥadāiq al-Rūḥ wa al-Rayḥān fi Rawābī ‘Ulūm al-Qur’ān. Bairūt: Dār Ṭawq al-Najāh, 2001.

Ibn ‘Asyūr, Muḥammad al-Ṭāhir bin Muḥammad bin Muḥammad al-Ṭāhir. al-Taḥrīr wa al-Tanwīr. Tunis: Dār al-Tūnisiyah, 1984.

Ibn Kathīr, Ismā‘īl bin ‘Umar bin Kathīr. Tafsīr al-Qur’ān al-‘Aẓīm. Bairūt: Dār Ṭayyibah li al-Nashr wa al-Tawzī‘, 1999.

Jalil, Abdul. “Wanita dalam Poligami: Studi Pemikiran Muḥammad Syaḥrūr”. Cendikia: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 2, No. 1. 2016.

Jawzī (al), ‘Abd al-Raḥmān bin ‘Alī. Zād al-Masīr fī ‘Ilm al-Tafsīr. Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Arabī, 1422.

Khaṭīb (al), ‘Abd al-Karīm Yūnus. al-Tafsīr al-Qur’āinī li al-Qur’ān. Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, t.t.

Marāghī (al), Aḥmad bin Muṣṭafā. Tafsīr al-Marāghī. Mesir: Syirkah Maktabah wa Maṭba‘ah Muṣṭafā al-Ḥalabī, 1946.

Māturīdī (al), Muḥammad bin Muḥammad bin Maḥmūd. Ta’wīlāt Ahl al-Sunnah. Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2005.

Māwardī (al), ‘Alī bin Muḥammad bin Muḥammad. al-Nukt wa al-‘Uyūn. Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.t.

Muhammad. “Telaah Kritis Terhadap Argumen Mayoritas Ulama tentang Nasab Anak Zina”. Islamica: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 14, No. 2. 2020.

___________. “Argumen Polemik atas Autentisitas Teks al-Qur’an”. Disertasi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Mustafid, Fuad. “Pembaruan Pemikiran Hukum Islam: Studi tentang Teori Hudud Muḥammad Syahrur”. Jurnal Al-Mazāhid, Vol. 5, No. 2. 2017.

Mustofa, Idam. “Komitmen Orang Tua dalam Pendidikan Anak: Refleksi Kisah Nabi Nuh AS dan Kan‘an”. Intizam: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam. Vol. 2, No. 1. 2018.

Muqaddasī (al), Mujīruddin bin Muḥammad al-Ḥanbalī. Fatḥ al-Raḥmān fī Tafsīr al-Qur’ān. Damskus: Dār al-Nawādir, 2009.

Nāṣirī (al), Muḥammad al-Makkī. al-Taysīr fī Aḥādith al-Tafsīr. Bairūt: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1985.

Naysabūrī (al), al-Ḥasan bin Muḥammad bin Ḥusaīn. Gharāib al-Qur’ān wa Raghāib al-Furqān. Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1416.

Nur Hadi, Mukhammad. “Muḥammad Syahrur dan Konsep Milkul Yamin: Kritik Penafsiran Perspektif Ushul Fiqh”. YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol. 10, No. 1. 2019.

Pransiska, Toni. “Rekonstruksi Konsep Poligami ala Muḥammad Syahrur: Sebuah Tafsir Kontemporer”. Jurnal HIKMAH, Vol. 7, No. 2. 2016.

Qurṭubī (al), Muḥammad bin Aḥmad bin Abū Bakar. al-Jāmi‘ li Aḥkām al-Qur’ān. Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyah, 1964.

Rahmi. “Tokoh Ayah dalam al-Qur’an dan Keterlibatannya dalam Pembinaan Anak”. Kafa’ah: Jurnal Ilmiah Kajian Gender, Vol. 2, No. 2. 2015.

Rasyid, Mohammad Ridho. “Kritik terhadap Teori Ḥudūd Muḥammad Syahrur dan Implementasinya dalam Ayat-ayat Ḥudūd”. Sophist: Jurnal Sosial, Politik, Kajian Islam dan Tafsir, Vol. 1, No. 2. 2018.

Reynolds, Gabriel Said. “Noah’s Lost Son in the Qur’ān”. Journal Arabica, vol. 64, no. t. 2017.

Rusydi, Muhammad. “Makna Kisah Nabi Nuh AS dalam al-Qur’an (Perspektif Hermeneutika Filosofis)”. Jurnal al-Banjari, Vol. 16, No. 1. 2017.

Ṣābūnī (al), Muḥammad ‘Alī. Ṣafwah al-Tafāsīr. Kairo: Dār al-Ṣabūnī li al-Ṭaba‘āh wa al-Nashr wa al-Tawzī‘, 1997.

_______________________. Mukhtaṣar Tafsīr Ibn Kathīr. Bairūt: Dār al-Qur’ān al-Karīm, 1981.

Sam‘ānī (al), Manṣūr bin Muḥammad bin ‘Abd al-Jabbār. Tafsīr al-Sam‘ānī. Riyāḍ: Dār al-Waṭn, 1997.

Samarqandī (al), Naṣr bin Muḥammad. Baḥr al-‘Ulūm. Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1993.

Syāfi‘ī (al), Muḥammad bin Idrīs. Tafsīr al-Syāfi‘ī. Saudi Arabiyah: Dār al-Tadmiriyah, 2006.

Syaḥrūr, Muḥammad. al-Kitāb wa al-Qur’ān Qirāah Mu‘āṣrah. Damaskus: al-Ahālī li al-Ṭabā’ah wa al-Nashr wa al-Tawzī’, t.t.

_________________. al-Qaṣaṣ al-Qur’ānī Qirāah Mu‘āṣrah. Bairūt: Dar al-Sāqī, 2012.

Syanqīṭī (al), Muḥammad al-Amīn bin Muḥammad al-Mukhtār bin ‘Abd al-Qādir. Aḍwā’ al-Bayān fī Iḍāḥ al-Qur;ān bi al-Qur’ān. Bairūt: Dār al-Fikr, 1995.

Sya‘rāwī (al), Muḥammad Mutawallī. Tafsīr al-Sya‘rāwī. Turki: Dār al-Uṣūl al-‘Ilmiyah, t.t.

Sopian, Asep. “Stilistika Dialog Qur’ani dalam Kisah Nabi Nuh AS”. Jurnal Bahasa dan Seni, Vol. 45, No. 2. 2017.

Ṭabarī (al), Muḥammad bin Ja‘far. Jāmi‘ al-Bayān fī Ta‘wīl al-Qur’ān. Bairūt: Muassasah al-Risālah, 2000.

Ṭanṭāwī, Muḥammad Sayyid. al-Tafsīr al-Wasīṭ li al-Qur’ān al-Karīm. Kairo: Dār Nahḍah, 1998.

Tha‘labī (al), Aḥmad bin Muḥammad. al-Kasyf wa al-Bayān ‘an Tafsīr al-Qur’ān. Bairūt: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī. 2020.

Ulumuddin. “Kisah Nabi Nuh dalam al-Qur’an: Pendekatan Intertekstual Julia Kristeva”. At-Tibyan: Jurnal Ilmu al-Qur’an dan Tafsir, Vol. 4, No. 2. 2019.

Wāḥidī (al), ‘Alī bin Aḥmad al-Tafsīr al-Basīṭ. Saudi Arabiyah: Jāmi‘ah al-Imām Muḥammad bin Sa‘ūd al-Islāmiya, 1430.
DOI: https://doi.org/10.15408/iu.v8i1.18457 Abstract - 0 PDF - 0

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ILMU USHULUDDIN

Gedung Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,
Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat 15412, Indonesia
Phone: (62-21) 7463977
Fax: (62-21) 7493577
Email: jiu.fu@uinjkt.ac.id