Dimensi Filosofis dalam Nahwu Tradisional

Abdullah Abdullah

Abstract


dalam file scanAda dua pertimbangan awal yang ingin penulis kedepankan, sebelum membahas judul di atas. Pertama, menyangkut penggunaan kata filosofis. Kata filosofis di sini mengekspresikan sifat kajian yang dikedepankan nuhat (para tatabahasawan) dengan bertumpu pada logika mantik. Kedua, menyangkut penggunaan kata tradisionalKata tradisional tidak kemdian dipahami dari perspektif sosiologis yang biasanya mengkontradiksikannya dengan kata modern. Penggunaan istilah tradisional merupakan konsekuensi logis dari digunakannya logika Aristoteles oleh kalangan nuhat untuk mengkaji pemikiran pemikiran yang berkembang dalam disiplin ilmu nahwu.

Keywords


Filosofis, tradisional, Nahwu

References


Louis Ma'luf, al-Munjid ft al-Lugat wa al-A'lam, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), Cet.XXVII

Hafniy Bek,dkk., Qawii'id al-Lughat al- Arabiyyat, (Surabaya: Mak ta bah Al• Thaqafiyyah, t.th.}

Ahmad al-Hasyimiy, al-Qawa'id al Asasiyyat, (Beirut: Dar al-Kutub al-Is lamiyyat, t.th.)

Al-Jurjani,Kit8b-al-Ta' rifM, (Beirut: Dar al-Kutub al-Tlmiyyah, 1988), Cet. III,

Ahmad Mahir al-Baqariy, al-Nahwu al'Arabiy: Shawllhiduhu wa Muqaddiatuhu, (lskandariyyah: Mu' assasat Shabab al-Jami' at, 1988)

Syamsir Arifin, Kamus Tata Bahasa, (Bandung: Angkasa Raya, 1990),

Abdullah Darwisy, Dirllsat fl 'llm al-sarf, (Makah: Maktabah al-Talib al-Jami'iy, 1987),

Abd. al-Shabur Syahin, Fi al-Tatnotour al-Lughawiy, (Beirut:Mu'assasah al-Risalah, 1985),

Abduh al-Rajihiy, Fiqh al-Lughat fl al-Kutub al-'Arabiyyat, (Beirut: Dar al-Nahdat al-' Arabiyyat, t.th.) •

Emil Badi' Ya'cub, Fiqh al-Lughat al-'Arabiyyat wa khasa'isuha (Beirut: Dar al-Thaqafat al-Islamiyyat, t.th.)

Abd. al-Karim Muhamad al-As'ad, Bain al-Na-nahwi wa al-Man_tiq wa Ulum al- Shan"'at, (Riyadh: Dar al-'Ulfun Li al-Tiba'ah wa al-Nashr, 1983),

Ahmad Amin, J;)ulla al-Islam, (Beirut: Dar al-Kutub al-' Arabiyyat, t.th.), Jilid II, h. 293

Amin al-Khuliy, Manahij al-Tajdid fl al-nahwi wa al-Balaghat wa al-tafsir wa al-Adab, (Mesir: Dar al-Ma'rifat, 1961),
DOI: 10.15408/bat.v7i11.6896

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 1970 Abdullah Abdullah

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.