Sejarah Perdebatan Hakikat Perbuatan Manusia (Sebuah Telaah Deskriptif ANalitik)

Ahmad Ismakun Ilyas

Abstract


Masalah hakikat perbuatan manusia (afal al apakah termasuk perbuatan manusia itu sendiri atau perbuatan Tuhan? Hal initelah menjadi salah satu topik bahasan penting dalam lapangan sejarah teologi Islam. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang ber kuasa dan berkehendak mutlak atasnya. Ia juga dituntut untuk melaksanakan peruntah-perintahNya dan menjauhi larangan-laranganNya, serta dijanjikan balasan di akhirat kelak berupa surga bagi yang taat dan neraka bagi yang durhaka (al-wa’d wa al-wa'id)


Keywords


Manusia; Hakikat Manusia; perbuatan; sejarah

References


Ali Mustafa al-Ghurabi, Tarikh al-Firaq al-Islamiyyah wa Nasy'at iLm al-Kalam Inda al-Muslimin, Muhammad Ali Sabih, Mesir,1959

Abu al-Wafa' al-Ghanimi at-Taftazani, Ilm al-Kalam wa ba'dh Musykilatih. Dar-Tsaqafah. Kairo, tth

Muhammad Ali Abu Rayyan, Tarikh al-Fikr al-Falsafi fi al-Islam, Dar al-Ma'rifah al-Jami'iyah, Mesir: 1980

Karam al-Busthani dkk; al-Munjid fi al-Lughah wa al-i'lam, cet XXV, Dar al-Marsyriq, Beirut: 1986

Hans Wehr. A Dictonary of Modern Written Arabic, Ed. J.Milton Cowan, Otto Harrassoitz, Wlessbaden, 1971.

Al-Hurjani, Kitab al-Ta'arif, Dar al-Kutub al-ilmiyah, Beirut, Libanon. 1988

Al-Asy'ari, al-Ibannah an' Ushul al-Diyanah , Ed. Hamad binn Muhammad al-Anshori, Mathabi' Jami'ah al-islamiyah, Madinah: 1411 H

Ajjaj Khatib, Ushul al-Hadits, Dar al-Fikr, Beirut, 1989

Abd al-Qahir al-Baghdadi, al-Farq bain al-Firaq, Ed. Muhammad Mahyu al-Din 'abd al-Hamid, Muhammad Ali Sabith, Kairo, tth

Muhammad 'Abd al-Karim al-Syehrastani, al-Milal wa al-Nihal. Ed. Abd al-Aziz Muhammad al-Wakil, Dar al-Fikr , Beirut: tt;tth

Abd al-Jabbar, Syah al-Ushul al-Khamsd, Maktubah wahbah, Kairo, 1960

Al-Asyaria Kitab al-luma fi al-Rad 'ala Ahl al-Ziyagh wa al-Bida, Ed. Hamudah Ghurabah, al-Maktabah al-Azhariyah li al-Turas, Kairo, tth

Anton Elias dan Edwar Elias, Modern Dictonary , Arabic English, al-Matba'ah al-Ashriyah, Cairo, 1972

Abu Mansur al-Maturidi, Kitab al-Tauhid, Ed. Fath Allah Khalif al-Maktabah al-Islamiyah, Istanbul 1979


Full Text: PDF

DOI: 10.15408/bat.v10i1.4130

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2004 Ahmad Ismakun Ilyas

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.