MANHAJ TAFSIR AL-KIYA AL-HARRASI DALAM AHKAM AL-QURAN

Taufiki Taufiki

Abstract


Manhaj Tafsir al-Kiya al-Harrasi dalam Ahkam al-Quran. Dalam perkembangan pemikiran fiqh islam, ada masa dimana fanatisme mazhab sangat menonjol Hal ini terlihat, diantaranya, dengan banyaknya tafsir alquran dengan judul yang sama, Ahkam alquran. Paling tidak ada tujuh kitab tafsir yang berjudul tersebut dalam berbagai mazhab dan saling menonjolkan bahkan mengagungkan mazhabnya. Tidak jarang pula menghina dan menyepelekan mazhab lainnya. Al kiya al harrasi adalah salah satu ulama fikih mazhab syafii yang sangat fanatik. Hal ini menjadi sesuatu yang menarik untuk di cermati, terutama dalam metode penafsirannya terhadap ayat-ayah hukum dalam Alquran. Fanatisme mazhabnya tergambar dalam pernyataannya, bahwa mazhab syafei adalah mazhab paling benar, paling bijak dan paling harus di ikuti dari mazhab yang lain. Bahkan, tidak jarang di temukan pernyataan bernada menyalahkan mazhab lain, terutama mazhab hanafi

References


CD-Rom, al-Quran al-Karim, Versi 6.50, Sakhr, 1997

Dzahabi, Muhammad Husein, al-, al-Tafsir wa al-Mufassirun, Ttp: Tanpa Penerbit, 1976

Harrasi, Al-Kiya, al-, Ahkam al-Quran, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983

Iyazi, Muhammad Ali, al-Mufassirun: Hayatuhum wa Manhajuhum, Teheran: Muassasah al-Thiba’ah wa al-Nasyr Wizarat al-Tsaqafah wa al-Irsyad al Islami, 1414 H

Nasution, Harun (ed.), Ensiklopedi Islam Indonesia, Jakarta: Djambatan, 1992

Ridwan, Kafrawi (ed.), Ensiklopedi Islam, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1995


Full Text: PDF

DOI: 10.15408/kordinat.v16i2.6449

Refbacks

  • There are currently no refbacks.