Journal History

Secara spesifik, jurnal ini memuat tulisan tentang kajian multidisiplin Islam Indonesia dalam perspektif para sarjana, ilmuwan, dan cendekiawan. Jurnal ini terbit pertama kali pada 2011 dan sudah terbit sebanyak 4 edisi