azmy, ana sabhana, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta