Browse Title Index


 
Issue Title
 
Arabiyat : Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaaraban | Vol. 4 No. 1 June 2017 AFKAR AMIN AL-KHULI FI TA’LIM AL-BALAGHAH AL-‘ARABIYAH Abstract   PDF
Mohammad Izdiyan Muttaqin
 
Arabiyat : Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaaraban | Vol. 2 No. 2 December 2015 AL-ADAB AL-ISLAMI BAINA AL-QIYAM AL-KHULUQIYAH WA AL-JAWANIB AL-FANNIYAH Abstract   PDF
Elwaleed Abdulraouf Elminshawi
 
Arabiyat : Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaaraban | Vol. 2 No. 2 December 2015 AL-AL'AB AL-LUGHAWIYAH FI TA'LIM AL-LUGHAH AL-'ARABIYAH FI AL-MADARIS AL-IBTIDAIYAH FI BARNAMAJ J-QAF FI MALAYSIA : DIRASAH TAHLILIYAH Abstract   PDF
Abdul Rahman Chik
 
Arabiyat : Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaaraban | Vol. 4 No. 2 December 2017 AL-DIRÂSAH AL-DALÂLIYYAH FÎ TARJAMAH HURÛF AL-JARR AL-‘ARABIYYAH ILÂ AL-LUGHAH AL-MÂLÎZIYYAH Abstract   PDF
Muhamad Luqman Ibnul Hakim bin Mohd Saad, Marahaini Ahamad
 
Arabiyat : Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaaraban | Vol. 1 No. 2 December 2014 AL-DZHAWAHIR AL-'ARABIZIYAH : MUHAWALAH LI TA'ALUM AL-LUGHAH INFIRADIYAN MIN KHILAL AL-INTERNET Abstract   PDF
Fatima El-Zahraa
 
Arabiyat : Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaaraban | Vol. 3 No. 1 June 2016 AL-KUTUB AL-MU'ALLAFAH FI TA'LIM AL-LUGHAT WA MANAHIJUHA HATTA AWAKHIR AL-QARN AL-TSALITS 'ASYAR AL-HIJRI Abstract   PDF
Basiron Bin Abdullah
 
Arabiyat : Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaaraban | Vol. 4 No. 1 June 2017 AL-MAQAMAH AL-‘ARABIYAH WA ZHAHIRAH TADAKHUL AL-AJNAS AL-ADABIYAH Abstract   PDF
Arif Karkhi Abukhudairi
 
Arabiyat : Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaaraban | Vol. 4 No. 2 December 2017 AL-MU'TAQADÂT NAHW TA'ALLUM AL-LUGHAH AL-‘ARABIYYAH BI WASHFIHÂ LUGHAH AJNABIYYAH 'INDA AL-MUTA'ALLIMÎN 'ABR IKHTILÂF AL-KHALFIYYAH AL-TSAQÂFIYYAH Abstract   PDF
Nurul Wahdah, Moh. Ainin, M. Abdul Hamid
 
Arabiyat : Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaaraban | Vol. 4 No. 2 December 2017 AL-SAMÂ’ WA AL-QIYÂS FÎ HAML AL-LAFZH MA’NÂ ÂKHAR Abstract   PDF
Yuslina Mohamed, Zainal Abidin Hajib, Wan Azura Wan Ahmad, Mikail Ibrahim
 
Arabiyat : Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaaraban | Vol. 3 No. 1 June 2016 AL-SIYAQ FI TARJAMAH KITAB AL-LUGHAH AL-'ARABIYAH ILA AL-LUGHAH AL-INDUNISIYAH Abstract   PDF
Devita Zuliati
 
Arabiyat : Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaaraban | Vol. 5 No. 2 December 2018 AL-USHÛL AL-‘ARABIYYAH LI ASMÂ AL-ISYÂRAH FÎ LUGHÂT AL-‘ÂLAM MIN MANZHÛR NAZHARIYYAH JADZR AL-KALIMAH Abstract   PDF
Zaidan Ali Jassem
 
Arabiyat : Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaaraban | Vol. 3 No. 1 June 2016 AMIR AL-MU'MININ UMAR IBN KHATHAB : RAID AL-TAKHTHITH AL-LUGHAWI WA TA'RIB AL-TA'LIM Abstract   PDF
Jassem Ali Jassem
 
Arabiyat : Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaaraban | Vol. 4 No. 2 December 2017 ANALISIS KESALAHAN FONOLOGIS DALAM KETERAMPILAN MEMBACA TEKS BAHASA ARAB Abstract   PDF
Fitria Lathifah, Syihabuddin Syihabuddin, M. Zaka Al Farisi
 
Arabiyat : Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaaraban | Vol. 4 No. 1 June 2017 ANALISIS KESALAHAN SINTAKSIS DALAM BUKU TEKS BAHASA ARAB UNTUK PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM Abstract   PDF
Toto Suharto, Ahmad Fauzi
 
Arabiyat : Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaaraban | Vol. 1 No. 2 December 2014 ANALISIS KETAMPANAN NABI YUSUF DALAM PERSPEKTIF SEMIOTIKA AL-QUR’AN Abstract   PDF
Muhammad Akrom
 
Arabiyat : Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaaraban | Vol. 4 No. 2 December 2017 ANALISIS PERUBAHAN FONOLOGIS DALAM PEMBENTUKAN KALIMAH MU’ARRABAH Abstract   PDF
Muhammad Afif Amrulloh
 
Arabiyat : Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaaraban | Vol. 3 No. 2 December 2016 ANALISIS TERJEMAHAN TEKS AKADEMIK MAHASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA ARAB Abstract   PDF
N. Lalah Alawiyah, Ahmad Royani, Mukhshon Nawawi
 
Arabiyat : Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaaraban | Vol. 2 No. 1 June 2015 ANDRAGOGI DALAM PEMBELAJARAN BAHASA ARAB Abstract   PDF
M. Hasyim
 
Arabiyat : Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaaraban | Vol. 2 No. 1 June 2015 ARABIC PROGRAM ON COT KALA LANGSA STREAMING RADIO SEBAGAI STRATEGI BARU PEMBELAJARAN BAHASA ARAB Abstract   PDF
Dhiauddin Dhiauddin
 
Arabiyat : Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaaraban | Vol. 1 No. 1 June 2014 ASALIB AYAT AL-SHOLAT FI AL-QUR'AN AL-KARIM Abstract   PDF
Asep Sopian
 
Arabiyat : Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaaraban | Vol. 4 No. 1 June 2017 ATSAR ISTIKHDAM MURABBA’ AL-KALIMAT FI TA’LIM MUFRADAT WA TA’ALLUMIHA Abstract   PDF
Nur Fitri, Siti Uriana Rahmawati
 
Arabiyat : Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaaraban | Vol. 3 No. 1 June 2016 ATSAR ISTIKHDAM THARIQAH AL-QIRA'AH AL-MUTAKARIRAH FI MAHARAH AL-KITABAH Abstract   PDF
Rihlah Rihlah, Ahmad Royani
 
Arabiyat : Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaaraban | Vol. 2 No. 1 June 2015 ATSAR ITBAA' MADKHAL AL-TA'ALLUM AL-TA'AWUNIY FII TA'LIIM AL-NAHW Abstract   PDF
Rifki Abdillah, Maswani Maswani
 
Arabiyat : Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaaraban | Vol. 2 No. 1 June 2015 BAHASA ARAB SEBAGAI BAHASA KEDUA (KAJIAN TEORETIS PEMEROLEHAN BAHASA ARAB PADA SISWA NON-NATIVE) Abstract   PDF
Ahmad Habibi Syahid
 
Arabiyat : Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaaraban | Vol. 5 No. 1 June 2018 BINYAH AL-KALIMÂT FÎ AL-LUGHATAIN AL-'ARABIYYAH WA AL-INDÛNÎSIYYAH WA WAZHÎFATUHÂ FÎ TA'LÎM AL-LUGHAH AL-'ARABIYYAH Abstract   PDF
Rafiatun Nazah Qomariah, Syaifuddin Ahmad Hussein, Faisal Mubarak
 
1 - 25 of 107 Items 1 2 3 4 5 > >>