Arabiyat : Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaaraban | Vol. 4 No. 2 December 2017

Available Online since February 21th, 2018

Table of Contents

Articles

PEMBENTUKAN KATA DAN ISTILAH BARU DALAM BAHASA ARAB MODERN PDF
Syamsul Hadi 153-173
ANALISIS KESALAHAN FONOLOGIS DALAM KETERAMPILAN MEMBACA TEKS BAHASA ARAB PDF
Fitria Lathifah, Syihabuddin Syihabuddin, M. Zaka Al Farisi 174-184
KOMPETENSI PROFESIONAL GURU BAHASA ARAB MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN) DI JAKARTA PDF
Maswani Maswani, Wati Susiawati 185-203
NARASI JANNAH DALAM ALQURAN PERSPEKTIF LINGUISTIK BEHAVIORISME PDF
Ubaidillah Ubaidillah 204-216
ANALISIS PERUBAHAN FONOLOGIS DALAM PEMBENTUKAN KALIMAH MU’ARRABAH PDF
Muhammad Afif Amrulloh 217-226
TINDAK TUTUR SANTUN DALAM KISAH NABI YUSUF PDF
Oka Putra Pratama 227-254
AL-SAMÂ’ WA AL-QIYÂS FÎ HAML AL-LAFZH MA’NÂ ÂKHAR PDF
Yuslina Mohamed, Zainal Abidin Hajib, Wan Azura Wan Ahmad, Mikail Ibrahim 255-263
AL-MU'TAQADÂT NAHW TA'ALLUM AL-LUGHAH AL-‘ARABIYYAH BI WASHFIHÂ LUGHAH AJNABIYYAH 'INDA AL-MUTA'ALLIMÎN 'ABR IKHTILÂF AL-KHALFIYYAH AL-TSAQÂFIYYAH PDF
Nurul Wahdah, Moh. Ainin, M. Abdul Hamid 264-281
TAHLÎL AL-HÂJÂT AL-KHÂSHSHAH LI MUTA'ALLIMÎ AL-LUGHAH AL-'ARABIYAH LI AGHRÂDH KHÂSHSHAH PDF
Salih Mahgoub Eltingari, Nurul Shifaah binti Abdullah 282-299
AL-DIRÂSAH AL-DALÂLIYYAH FÎ TARJAMAH HURÛF AL-JARR AL-‘ARABIYYAH ILÂ AL-LUGHAH AL-MÂLÎZIYYAH PDF
Muhamad Luqman Ibnul Hakim bin Mohd Saad, Marahaini Ahamad 300-320


Indexed by:

CrossRef CrossRef DOAJ ACI sinta Google Scholar Academia Edu Open Access Articles CiteULike Mendeley OCLC WorldCat Open Archives Initiative OAJI BASE-Search UI Factor Academic Key CrossRef MoraRef ISJD LIPI IPI Portal Garuda Advanced Sciences Index (ASI) Advanced Sciences Index (ASI) Advanced Sciences Index (ASI)


License

© Copyright CC BY-SA

web analytics View My Stats

Arabiyat, p-ISSN: 2356-153X, e-ISSN: 2442-9473